Algemene voorwaarden van GDH Metallverarbeitungs GmbH (vanaf 10.2023)

1. toepassingsgebied

1.1 Onze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers in de zin van § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) alsmede publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen. Wij erkennen voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze Algemene Voorwaarden alleen als wij schriftelijk akkoord gaan met de geldigheid ervan. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, zelfs als we de levering zonder voorbehoud en zonder opnieuw bezwaar uit te voeren.

1.2 Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de klant, voor zover het gaat om rechtshandelingen van aanverwante aard.

1.3 Individuele afspraken die in individuele gevallen met de klant worden gemaakt (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben voorrang op onze Algemene Voorwaarden. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt de inhoud van dergelijke overeenkomsten geregeld door een contract of een bevestiging (in elk geval in tekstvorm).

2. aanbod en sluiting van het contract

Onze aanbiedingen kunnen worden gewijzigd. Een contractuele relatie ontstaat alleen door onze orderbevestiging (in ieder geval in tekstvorm) of door de levering van de dienst. Als een aan ons gerichte bestelling moet worden beschouwd als een aanbod in overeenstemming met § 145 BGB, kunnen we dit binnen twee weken accepteren. De juistheid van verstrekte documenten (bijv. tekeningen/CAD-gegevens) of monsteronderdelen voor het opstellen van offertes kan niet door GDH worden gecontroleerd en is uitgesloten als grond voor reclamatie.

3. verstrekte documenten

Wij behouden ons de eigendomsrechten en auteursrechten voor op alle documenten die aan de klant worden verstrekt in verband met het plaatsen van de bestelling – ook in elektronische vorm – zoals berekeningen, tekeningen, enz. Deze documenten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden, tenzij wij hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven.

4 Prijzen en betaling

4.1 Tenzij anders overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek (EXW 56470 Bad Marienberg, Incoterms® 2020) exclusief verpakking en vermeerderd met BTW tegen het geldende tarief. Verpakkingskosten worden apart in rekening gebracht.

4.2 Alle betalingen dienen uitsluitend te geschieden op de rekeningen die op de factuur vermeld staan.

4.3 Tenzij anders overeengekomen in onze orderbevestiging, zijn onze factuurbedragen betaalbaar binnen 8 dagen met een korting van 2% of binnen 30 dagen netto na facturering.

4.4 De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op gereedschapskosten:

– 40% van de kosten als de bestelling schriftelijk binnen 8 dagen netto wordt ontvangen

– 40% van de kosten bij aanvaarding van het gereedschap/apparaat bij ons binnen 8 dagen netto

– 20% van de kosten bij levering van het gereedschap/apparaat en/of levering van eerste monsters die met het gereedschap/apparaat zijn gemaakt binnen 8 dagen netto.

4.5 Tenzij een vaste prijs is overeengekomen, behouden wij ons het recht voor om redelijke prijswijzigingen door te voeren als gevolg van wijzigingen in arbeids-, materiaal- en distributiekosten voor leveringen die 3 maanden of meer na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden.

4.6 Indien de klant met de betaling in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd om een vertragingsrente van 9 procentpunten boven de betreffende basisrentevoet conform § 247 BGB te eisen. De vordering van verdere schade door vertraging blijft hierdoor onaangetast.

5. retentierechten

De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

6. levertijd

6.1 Informatie over leveringstermijnen of leveringsdata zijn niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn bevestigd.

6.2 De aanvang van de door ons opgegeven leveringstermijn is afhankelijk van de tijdige en juiste nakoming van de verplichtingen van de klant, alsmede van een eventuele technische opheldering in der minne. Het verweer van niet-nakoming van het contract blijft voorbehouden.

6.3 Indien de klant in gebreke blijft met de acceptatie of andere medewerkingsverplichtingen verwijtbaar schendt, zijn wij gerechtigd vergoeding te verlangen van de schade die wij hierdoor lijden. Verdere rechten blijven voorbehouden.

6.4 Deelleveringen zijn ook toegestaan zonder uitdrukkelijke overeenkomst.

7. risico-overdracht bij verzending

Als de goederen op verzoek van de klant naar de klant worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de klant bij verzending naar de klant, d.w.z. uiterlijk wanneer de goederen de fabriek/magazijn verlaten (EXW 56470 Bad Marienberg, Incoterms® 2020). Dit geldt ongeacht of de goederen worden verzonden vanaf de plaats van nakoming of wie de vrachtkosten draagt.

8. eigendomsvoorbehoud

8.1 Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen voor totdat alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst volledig zijn betaald. We hebben het recht om de goederen terug te vorderen als de klant contractbreuk pleegt.

8.2 De klant is verplicht de geleverde zaak met zorg te behandelen zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. Hij is in het bijzonder verplicht om ze op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade tegen vervangingswaarde. Als er onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet de klant deze tijdig en op eigen kosten uitvoeren. Zolang het eigendom nog niet is overgedragen, moet de klant ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen als het geleverde artikel door derden in beslag wordt genomen of aan andere interventies wordt blootgesteld. Voor zover de derde niet in staat is om ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen, bijv. van een actie volgens § 771 ZPO, is de klant aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

8.3 De afnemer is gerechtigd de geleverde zaken in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De klant draagt hierbij de vorderingen jegens de koper uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen ter hoogte van het met ons overeengekomen eindfactuurbedrag (inclusief btw) aan ons over. Deze opdracht geldt ongeacht of het geleverde artikel zonder of na verwerking is doorverkocht. De klant blijft gemachtigd om de vordering te innen, zelfs na de overdracht. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. Wij zullen de vordering echter niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt, niet in gebreke blijft te betalen en, in het bijzonder, er geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure tegen zijn vermogen is ingediend of betalingen zijn opgeschort.

8.4 De klant mag de zaak slechts tijdelijk combineren met een stuk grond of een gebouw en niet met een andere zaak tot één zaak zolang de eigendom niet aan de klant is overgedragen.

8.5 Wij verplichten ons de ons toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven, voor zover hun waarde de te waarborgen vorderingen met meer dan 20 % overstijgt.

9 Garantie en melding van defecten evenals verhaal/verhaal van de fabrikant

9.1 Garantierechten van de klant veronderstellen dat de klant de zaak of het werk onmiddellijk na overdracht/aanvaarding heeft gecontroleerd op conformiteit met de overeenkomst, geschiktheid voor gebruik en vrij van gebreken. Met betrekking tot handelaren geldt ook de verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken volgens § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel).

9.2 Vorderingen wegens gebreken vervallen binnen één jaar na overdracht/aanvaarding van de door ons geleverde zaken. Voor zover de wet langere termijnen voorschrijft voor gebouwen en zaken voor gebouwen, regresvorderingen op grond van het kooprecht of bouwgebreken, gelden deze termijnen. De wettelijke verjaringstermijn geldt voor schadeclaims als we ons schuldig hebben gemaakt aan opzet of grove nalatigheid of in het geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid veroorzaakt door een opzettelijke of nalatige plichtsverzaking van onze kant.

9.3 Indien de geleverde goederen ondanks alle zorgvuldigheid een gebrek vertonen dat reeds bestond op het moment van overhandiging/aanvaarding, zullen wij, naar onze keuze, hetzij de goederen herstellen, hetzij vervangende goederen leveren, mits de gebreken tijdig worden gemeld. We moeten altijd de kans krijgen om binnen een redelijke termijn alsnog aan onze verplichtingen te voldoen.

9.4 Indien de nakoming achteraf mislukt, kan de klant – onverminderd eventuele schadeclaims – de overeenkomst opzeggen of de vergoeding verminderen.

9.5 Vorderingen wegens gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, slechts onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overgang ontstaat als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of door bijzondere externe invloeden die niet op grond van het contract zijn aangenomen. Als er onjuiste reparatiewerkzaamheden of modificaties worden uitgevoerd door de klant of derden, bestaan er geen garantieclaims voor deze en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

9.6 Aanspraken van de klant ter zake van kosten gemaakt voor nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, met inbegrip van eventuele demontage- en installatiekosten, zijn uitgesloten indien de kosten hoger worden doordat de door ons geleverde goederen achteraf naar een andere plaats dan de vestiging van de klant zijn gebracht, tenzij de verplaatsing overeenkomt met het beoogde gebruik ervan. Onze toestemming moet worden verkregen voordat het artikel wordt geretourneerd.

9.7 De regresrechten van de klant jegens ons bestaan alleen voor zover hij met zijn klant geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de verplichte wettelijke garantieaanspraken. Lid 6 is ook van overeenkomstige toepassing op de reikwijdte van het recht van regres van de klant jegens ons.

10. levensduur/opslag van gereedschap

10.1 De productie van gereedschappen is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de klant, onderworpen aan de voorwaarde dat deze worden gebruikt op machines in ons bedrijf. In dit geval heeft de klant geen extra kosten voor opslag bij ons. We mogen gereedschap dat meer dan vijf jaar door ons is opgeslagen zonder dat het door de klant is gebruikt, weggooien op voorwaarde dat we de klant hebben aangeboden het gereedschap op te halen of een vast opslagtarief voor de toekomst te betalen, met een opzegtermijn van drie weken voordat we het weggooien.

10.2 Gereedschap dat door de klant wordt besteld, maar niet bedoeld is voor gebruik op onze machines, wordt na voltooiing en acceptatie door de klant opgehaald.

10.3 De gedefinieerde standtijd (bijv. aantal stuks in eenheden) moet afzonderlijk worden overeengekomen. Als de klant bij het bestellen van gereedschap geen minimumhoeveelheden heeft gedefinieerd, kan de klant hier geen aanspraak op maken. We ontwerpen de matrijs op basis van het beoogde gebruik volgens de laatste stand van de techniek. In het geval van gedefinieerde levensduur/uitvoerhoeveelheden en het gebruik van het gereedschap op machines in ons bedrijf, heeft de klant geen kosten voor eventuele reparatiemaatregelen totdat deze zijn vervuld. Voor gereedschap dat door de klant zelf wordt gebruikt, behouden wij ons het recht voor om te controleren of de overeengekomen levensduur/uitvoerhoeveelheden niet kunnen worden bereikt of nageleefd als gevolg van onjuist gebruik. Als onjuist gebruik de oorzaak is van het defect, bestaat er geen aanspraak op herstel door ons.

10.4 Wij zullen de klant vooraf schriftelijk op de hoogte stellen van herstelmaatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de matrijs kan worden gebruikt nadat een bepaalde outputhoeveelheid is overschreden. Reparaties worden alleen uitgevoerd nadat de klant een schriftelijke bestelling heeft geplaatst.

11. overig

11.1 Op dit contract en de gehele rechtsverhouding tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

11.2 Plaats van nakoming en exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is onze maatschappelijke zetel in 56470 Bad Marienberg, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging. We hebben ook het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen bij de rechtbank die verantwoordelijk is voor de maatschappelijke zetel van de klant.

11.3 Alle afspraken tussen partijen ter uitvoering van deze overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd in deze overeenkomst.

GDH Metallverarbeitung GmbH
Achter de Jahnstraße
456470 Bad Marienberg

Telefoon: +49 2661 9156-10
E-mail: info@gdh-gmbh.de